Perhe- ja perintöasiat
Korvaus kuolinpesän maatilan muuttumisesta arvottomaksi uusien tielinjauksien vuoksi?

Kysymykseni koskee kuolinpesämme päärakennuksen pihapiirin ja lähipeltojen muuttumista lähes arvottomiksi ELY:n toteuttamien uusien tielinjauksien vuoksi. Tilanne on jatkunut jo 70-luvulta lähtien edellisen linjauksen johdosta. Nyt suunnitelmissa on toteuttaa tulevaisuudessa nelikaistaistaminen kyseisellä tieosuudella. Yritin muotoilla kysymyksen lyhyesti.

Kysymys: Kuolinpesämme maatilan alueet sijaitsevat valtatien molemmilla puolilla. Nykyinen tielinjaus 70-luvulla hankaloitti jo maatilan toimintaa peltojen pirstaloituessa viiteen eri lohkoon kahden aiemman lohkon sijasta. Myöhemmin valtatien rahtiliikennemäärien kasvu ja sen vuoksi rakennetut rekkakaistat aiheuttivat lisää toiminnallisia ongelmia tilan toimintaan. Noin 2013-2014 yhteiskunta käynnisti kyseisen tiealueen nelikaistaistamissuunnitelman kyseiselle tiealueelle. Osallistuimme kaikkiin tiesuunnittelun yleisötilaisuuksiin ja toimitimme osaltamme kaikki pyydetyt mielipiteet, perustelut ja tiedot suunnitteluorganisaatiolle. Noihin aikoihin myös yhden kuolinpesän osakkaan jälkeläinen oli kiinnostunut lunastamaan sukutilan jatkaakseen ja kehittääkseen sen toimintaa. Hänen kiinnostuksensa kuitenkin päättyi, kun alkoi selvitä, että uusi tielinjaus nelikaistaisena tulee jakamaan peltoalueet useaan erilliseen lohkoon, joille liikkuminen muodostuu erittäin hankalaksi ja välimatkat kasvavat kohtuuttomiksi ja kannattava taloudellinen toiminta muuttunee mahdottomaksi. Syksyllä 2014 tien suunnitteluorganisaatio toteutti tilan päärakennuksen pihapiirin kiinteistöarvion ulkopuolisella konsulttitoimistolla. Tällä hetkellä on kuitenkin tilanne, jossa tilan arvo ja toiminnallisuus ovat heikentyneet erittäin merkittävästi johtuen suunnitelluista tulevista toimenpiteistä, joiden toteutusajankohtaa ei vielä edes tiedetä. Tilan päärakennukset sijaitsevat noin 50m tulevan suunnitellun tien laidasta. Rakennusten peruskorjaustarpeita ei voi toteuttaa, koska tulevaisuus on epävarmaa. Lisäksi suunnitellut meluesteet, meluseinä noin 100m ja kaksi meluvallia yhdessä noin 320m, vaikeuttavat lisää pihapiirin toiminnallisuutta. Suunnitelmat ovat kuitenkin aiheuttaneet tilanteen, jossa kuolinpesä kärsii yhteiskunnan suunnitelmien vuoksi suurehkoja taloudellisia menetyksiä jo tänään, vaikka tien toteuttamisajankohdasta ei ole tietoa. Mitkä ovat edellytykset, jotta taloudellisten menetysten ja yhteiskunnan suunnitelmien vuoksi pihapiiri lunastettaisiin ja peltoalueiden pirstaloitumisesta johtuvat menetykset korvattaisiin? 

Vaikka se ei kysymyksestä tarkemmin ilmene lienee niin, että tiealueen laajentaminen edellyttää lunastustoimitusta, jossa tilaanne kuuluvia maa-alueita viime kädessä pakolla lunastetaan tiealueeksi. Tätä edeltävästi tiehanketta toteuttava taho voi toki neuvotella kanssanne vapaaehtoisesta kaupasta, jossa tilan alueita myydään tiealueen tarpeisiin. Ellei asiassa päästä sopimukseen, tulee sovellettavaksi laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta. Laissa säädetään lunastustoimituksesta, jossa muun ohella määrätään lunastuskorvauksesta, joka lunastettavan omaisuuden omistajalle suoritetaan korvauksena lunastuksen vuoksi aiheutuvista taloudellisista menetyksistä. Jos lunastus aiheuttaa haittaa tilusten pirstoutumista ja siten haittaa, voidaan lunastustoimituksessa vahvistaa myös tilusjärjestelynä toteutettavaa tilusten vaihtoa. Tämä mahdollisuus toki riippuu merkittävästi siitä, keitä kaikkia osapuolia lunastustoimituksessa on mukana ja minkälaisia maa-alueita voitiaisiin siten tarjota tilusvaihtona.