Asunto ja kiinteistö
Mikä taho antaa muutostyöluvan taloyhtiön muutostyöhön?
Asunto-osakeyhtiön 27 autopaikasta 26 on osakkaiden hallinnassa osakkeina ja yksi taloyhtiön hallinnassa LE-paikkana. Ensimmäinen osakas haluaa muuttaa autopaikan lämpötolpan pään lataustolpaksi (ns. hidas lataus). Samalla tavalla voidaan muuttaa yhteensä yhdeksän autopaikan tolpan pää ilman, että piha-alueen sähköjärjestelmään on tehtävä muutoksia. Kymmenennen osakkaan halutessa tehdä saman muutoksen pitää piha-alueen sähköjärjestelmä varustaa kuormanhallinnalla. Muutostyölle tarvitaan taloyhtiön lupa ja nyt tullaan kysymykseen: Mikä taho antaa muutostyöluvan ensimmäiselle muutostyölle? Taloyhtiön hallitus vetoaa Kiinteistöliiton lakineuvontaan, jonka mukaan ensimmäisen muutostyöluvan myöntää tai jättää myöntämättä yhtiökokous. Muutostyöilmoituksen jättänyt osakas on hankkinut lakiasiantoimiston lausunnon, jonka mukaan kyseessä ei ole muutostyö, joka pitää AOYL:n mukaan viedä yhtiökokouksen päätettäväksi vaan hallitus joko myöntää luvan tai kieltää perustellusti muutostyön. Osakkaan hankkiman lakiasiaintoimiston lausunnon mukaan yhtiökokouksen päätös tarvitaan siinä vaiheessa, kun piha-alueen sähköjärjestelmään on tehtävä muutoksia eli kymmenennen autopaikan lämpötolpan muutostyön yhteydessä. Taloyhtiö on selvittänyt osakkaiden halukkuuden kyseiseen muutostyöhön ja selvityksen mukaan yksi osakas (luvan jättänyt) haluaa tehdä muutostyön ja neljä osakasta on kiinnostunut asiasta. Asiassa on siis kahden tahon oikeudellinen neuvo vastakkain. Pitääkö asia viedä tuomioistuimen päätettäväksi?
Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiön hallituksella on yleistoimivalta huolehtia yhtiön hallinnosta ja mm. kiinteistön ja rakennusten pidon asianmukaisesta järjestämisestä. Tähän kuuluu se, että hallitus myöntää tai epää hakemuksesta luvan osakasmuutostöihin. Todennäköisesti tällainen yhden osakkaan itse teettämä muutostyö, josta ei aiheudu asunto-osakeyhtiölle tai sen toisille osakkaille kustannuksia ja joka ei välittömästi vaikuta toisten osakkaiden asemaan, ei ole luonteeltaan sellainen, joka ehdottomasti vaatisi yhtiökokouksen päätöksen. Toisaalta hallituksella on kuitenkin niin halutessaan oikeus ASOYL 7 luvun 7 § mukaisesti saattaa toimivaltaansa kuuluva asia yhtiökokouksen päätettäväksi. Eli ensi vaiheessa päätösvalta on joka tapauksessa yhtiön hallituksella, jonka tulee a) pättää luvan myöntämisestä, b) päättää luvan epäämisestä tai c) päättää asian saattamisesta yhtiökokouksen päätettäväksi.