Rikosasiat
Voidaanko rikosasian käsittely järjestää ilman läsnäoloa?
Hei, onko mahdollista saada rikosasian käsittely ilman minun läsnäoloa kun istunto jouduttu perumaan jo 3 kertaa puolentoista vuoden aikana koska olen aina käsittelypäivänä ollut sairaalassa äkillisten sairastumisien ja leikkausten vuoksi? Nyt jälleen tilanne että olen sairaalassa ison ja vaikean leikkauksen vuoksi ja käsittely joudutaan jälleen perumaan ellei sitä ole mahdollista tehdä ilman minun läsnäoloa. Kyseessä tilanne jossa syyttäjä vaatinut maksimissaan kolmen kuukauden vankeutta, yhdyskuntapalvelua tai sakkorangaistusta.
Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 3 § mukaan: "Vastaajaa ei voida tuomita rangaistukseen, ellei häntä ole henkilökohtaisesti kuultu tai häntä ole edustanut oikeudenkäyntiasiamies pääkäsittelyssä. Vastaajan on kuitenkin oltava henkilökohtaisesti käräjäoikeuden tai hovioikeuden pääkäsittelyssä läsnä siltä osin kuin tuomioistuin katsoo hänen läsnäolonsa asian selvittämiseksi tai muusta syystä tarpeelliseksi." Eli lähtökohtaisesti vastaajan tulee olla henkilökohtaisesti oikeuden istunnossa läsnä, ja aina kun tuomioistuin katsoo sen tarpeelliseksi. Saman luvun 11 § mukaan: "Sen estämättä, mitä 3 §:ssä säädetään, asia voidaan tutkia ja ratkaista vastaajan poissaolosta huolimatta, jos hänen läsnäolonsa asian selvittämiseksi ei ole tarpeen ja hänet on sellaisella uhalla kutsuttu tuomioistuimeen. Tällöin voidaan tuomita rikesakko, sakkorangaistus tai enintään kolmen kuukauden vankeusrangaistus ja enintään 10 000 euron suuruinen menettämisseuraamus." Ja saman luvun 12 § mukaan: "Sen estämättä, mitä 3 §:ssä säädetään, asia voidaan tutkia ja ratkaista vastaajan suostumuksella hänen poissaolostaan huolimatta, jos hänet on sellaisella uhalla kutsuttu tuomioistuimeen ja hänen läsnäolonsa asian selvittämiseksi ei ole tarpeen. Rangaistukseksi ei tällöin voida tuomita ankarampaa rangaistusta kuin yhdeksän kuukautta vankeutta." Toisin sanoen pääsäännöstä huolimatta rikosasia voidaan tietyissä tilanteissa tutkia ja ratkaista tuomiolla myös silloin, kun vastaaja ei ole henkilökohtaisesti läsnä tai vastaajaa ei ole henkilökohtaisesti kuultu. Asia on kuitenkin tuomioistuimen harkinnassa, onko asia laadultaan sellainen, että näin voidaan menetellä. Asian johdosta kannattaa olla yhteydessä käräjäoikeuteen ja selvittää, onko tässä nimenomaisessa asiassa mahdollisuutta menetellä 11 tai 12 § tarkoitetuint tavoin.