Kandidaattilista – matkalla luvanvaraiseksi?

24.11.2016
Kandidaattilista, ehdokasluettelo, erityistä huolta aiheuttavien aineiden lista, SVHC-lista – nimiä on monta, mutta kaikilla viitataan REACH-asetuksen mukaiseen erityistä huolta aiheuttavien aineiden luetteloon, joka on myös asetuksen lupamenettelyn esivaihe, siis lupamenettelyn kandidaattiaineiden lista.

REACH-asetus on ollut voimassa pian kymmenen vuotta, ja tänä aikana moni REACHin mukainen termi on tullut teollisuudelle tutuksi. Monet ovat myös huomanneet mainitun kandidaattilistan seurannan tärkeyden oman toimintansa kannalta, sillä harvassa ovat ne teollisuudenalat tai toimitusketjun portaat, joihin käyttämänsä aineen – tai esineen sisältämän aineen- tunnistaminen erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi ja lisääminen kandidaattilistalle ei vaikuttaisi, joko heti tai mahdollisen tulevan lupamenettelyn kautta. Eikä vähiten siksi, että aineen lisääminen kandidaattilistalle voi aiheuttaa enemmän epävarmuutta kuin se antaa vastauksia. Menettely aineiden tunnistamiseksi ja sisällyttämiseksi kandidaattilistalle on tarkoitettu palvelemaan intressitahojen osallistumisoikeutta päätöksentekoon sekä lisäämään ennakoitavuutta aineiden lupamenettelyyn varautumiseksi.

Ennakoitavuutta kuitenkin heikentää se, että kandidaattilistalla olevat aineet tulevat vain mahdollisesti lupamenettelyyn. Sisällyttäminen kandidaattilistalle ei tarkoita automaattisesti aineen sisällyttämistä lopulliseen luvanvaraisten aineiden luetteloon. Euroopan kemikaalivirasto ECHA on tässä suuressa roolissa, sillä kemikaalivirasto antaa suosituksensa ensisijaisten aineiden sisällyttämisestä lupamenettelyyn.

Suoriakin vaikutuksia aineen lisäämisellä kandidaattilistalle voi olla tiedottamisvelvoitteiden osalta.

Aineen sisällyttäminen kandidaattilistalle on tietyin edellytyksin valituskelpoinen päätös. Viime vuosina valituksia ei tosin ole juuri nähty, mutta valitusoikeutta on tuomioistuimessa tarkasteltu. Eräässä tapauksessa hakija vaati Euroopan unionin yleistä tuomioistuinta kumoamaan kemikaaliviraston jäsenvaltioiden komitean yksimielisen päätöksen sisällyttää aine kandidaattilistalle. Unionin yleinen tuomioistuin totesi, että jäsenvaltioiden komitean tekemä päätös tuottaisi oikeusvaikutuksia vasta, kun päivitetty kandidaattilista julkaistaan kemikaaliviraston verkkosivuilla. Tämän seurauksena itse jäsenvaltioiden komitean tekemä päätös ei ollut valituskelpoinen päätös, ja kanne hylättiin. Toisaalta kanneoikeuden toteutuminen edellyttää myös sitä, että päätöksellä on hakijaan suora vaikutus. Kanneoikeuden toteutumisen näkökulmasta näin ei aina ole, mutta päätöksen mahdolliset tulevat vaikutukset antavat toimijoille aihetta seurata kandidaattilistaa ja omalle toiminnalle merkityksellisten aineiden käsittelyvaiheita. Tämän seurannan merkitystä korostaa lupamenettelyn tavoite: erityistä huolta aiheuttavien aineiden korvaaminen. Siten kandidaattilista ja lupamenettely voivat nousta riskinhallinnassa merkittävään rooliin, johon on syytä varautua ennalta.

Kirjoittaja: Aleksis Ahvensalmi, 0400 584 845, aleksis.ahvensalmi@linnunmaa.fi.Kirjoittaja toimii ympäristö- ja kemikaalilainsäädännön asiantuntijana mm. vaativissa REACH-asetuksen soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä.