Testamentti

Jokaisella on oikeus määrätä testamentilla, miten hänen omaisuutensa jaetaan hänen kuolemansa jälkeen. Testamenttausvapautta rajoittavat kuitenkin lakimääräisten perillisten intressit. Omia lapsiaan tai näiden jälkeläisiä ei voi tehdä perinnöttömiksi kuin hyvin erityisissä tilanteissa. Rintaperillisillä on aina, testamentista huolimatta, oikeus saada lakiosansa.

Testamentin suunnittelussa on testamentin ja lakimääräisten perillisten intressien yhteensovittamisen lisäksi aina syytä ottaa huomioon perintö- ja lahjaverotusjärjestelmä. Erilaisilla testamenteilla on erilaisia verotuksellisia seuraamuksia. Testamentin laatiminen ei usein ole ihan yksinkertaista ja on syytä miettiä erilaisia vaihtoehtoja. Varsinkin uusperheellisillä ja tilanteissa, joissa vaan toisella puolisolla on rintaperillisiä, testamentti kannattaa suunnitella huolella.

Testamentin muotomääräykset on säännelty tarkoin laissa. Testamentin vähimmäismuotona on allekirjoitettu ja todistettu asiakirja. Testamentti on tehtävä kirjallisesti kahden esteettömän todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä. Todistajien on tiedettävä, että kyseessä on testamentti. Testamenttiin liitetään myös todistuslauselma, jossa todetaan todistajien vakuuttuneen siitä, että testamentin tekijä on toiminut terveellä ja täydellä ymmärryksellä sekä vapaasta tahdostaan.

Jokaisella on aina oikeus muuttaa tekemäänsä testamenttia. Päinvastoin kuin testamentin tekeminen, peruuttaminen on vapaamuotoista. Peruuttamiseksi riittää esimerkiksi alkuperäisen testamenttiasiakirjan tuhoaminen. Uusi testamentti syrjäyttää niin ikään aiemmin laaditun testamentin. Testamentti voidaan myös kirjallisesti peruuttaa noudattamalla testamentin tekemisessä säädeltyä määrämuotoa.

Testamentilla voidaan antaa omaisuuteen täysi omistusoikeus tai pelkkä hallinta- tai käyttöoikeus. Aviopuolisot tekevät usein keskinäisen testamentin turvatakseen lesken asemaa. Keskinäisessä testamentissa voidaan esimerkiksi vahvistaa lesken asumissuojaa yhteisessä asunnossa ja antaa siitä tarkentavia määräyksiä. Usein halutaan esimerkiksi erikseen tarkentaa, että leskellä on oikeus halutessaan myydä puolisoiden yhteisenä kotina käytetty asunto ja hankkia saaduilla rahavaroilla haluamansa uusi asunto. Silloin kun keskinäisen testamentin tekijöillä on lapsia, keskinäinen hallintaoikeustestamentti saattaa antaa merkittäviä verotuksellisia etuja. Lesken asumisoikeus vähentää rintaperillisten maksettavaksi tulevia perintöveroja.

Testamentilla, samoin kuin lahjakirjalla, voidaan aina poistaa sen saajan mahdollisen aviopuolison avio-oikeus testamentilla saatuun omaisuuteen. Monesti testamentti tehdään nimenomaan tätä tarkoitusta varten silloinkin kun perinnön halutaan jakautuvan perintökaaren mukaisesti omien lasten kesken.

Laissa on tarkat säännökset testamentin selvitysjärjestelmästä. Testamentinsaajan tulee antaa testamentti tiedoksi lakimääräisille perillisille perittävän kuoleman jälkeen. Lakimääräiset perilliset voivat joko hyväksyä testamentin tai moittia sitä käräjäoikeudessa. Usein lakimääräiset perilliset esittävät lakiosavaateen saatuaan testamentin tiedoksi.

Varsinainen testamentin moite tapahtuu nostamalla moitekanne käräjäoikeudessa. Testamenttia voidaan moittia, mikäli siinä on muotovirhe. Tämän vuoksi lain muotomääräyksien noudattaminen testamenttia tehdessä on ensiarvoisen tärkeää. Muotovirheinen testamentti voidaan julistaa pätemättömäksi. Usein testamenttia moititaan tahtovirheen perusteella. Tällöin moitekanteessa katsotaan, että testamentin tekijä ei ole kyennyt itse muodostamaan tahtoaan tai hänet on taivuteltu tekemään testamentti. Taivutteluväitteet ovat valitettavan yleisiä silloin kun testamentin tekijä on ollut iäkäs ja kärsinyt jo mahdollisista muistisairauksista. Dementiasta kärsivä henkilökin voi pätevästi tehdä testamentin, mutta joskus ajaudutaan ikäviin riitoihin siitä, onko dementia ollut sillä asteella, että testamentti todella vastaa sen tekijän tahtoa.

Testamentin tekeminen ei välttämättä tunnu ajankohtaiselta tilanteessa, jossa terveys on hyvä. Kuitenkin testamenttiasioiden pohtiminen juuri silloin saattaa olla kaikkein järkevintä. Kun testamenttiasiat on saatu kuntoon ja pohdittu rauhassa, on helppo keskittyä itse elämiseen. Hyvin tehty testamentti turvaa läheisimpien tai tärkeimpien ihmisten oikeuksia ja sillä voidaan saavuttaa verotuksellisia etuja.
Päivi Hack
Palaa artikkeleihin