Saatavien perintä

Mikäli velallinen ei ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan velan erääntyessä, velkoja voi harkita velan perintää itsenäisesti tai ammattilaisen apua käyttäen. Erääntynyttä saatavaa voidaan periä velalliselta monin keinoin. Karkeasti perintätoimet voidaan kuitenkin jakaa vapaaehtoiseen ja oikeudelliseen perintään. Lisäksi silloin, kun velallisena on muu kuin yksityishenkilö, voidaan perinnässä käyttää trattaa.

Vapaaehtoinen perintä

Vapaaehtoisella perinnällä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on saada velallinen vapaaehtoisesti suorittamaan velkojan erääntynyt saatava. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi maksuvaatimuksen lähettämistä tai maksusuunnitelman ehdottamista velalliselle. Vapaaehtoinen perintä on lähtökohtaisesti aina ensisijainen keino saatavan perimiseksi.

Oikeudellinen perintä

Mikäli vapaaehtoinen perintä ei kuitenkaan tuota tulosta, velkoja voi harkita saatavan siirtämistä oikeudelliseen perintään. Oikeudellisella perinnällä tarkoitetaan maksutuomion hankkimista tuomioistuimelta. Asia toimitetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi haastehakemuksella, joka on määrämuotoinen dokumentti.

Lakimies voi avustaa perinnässä

Saatavien perinnässä tulee noudattaa hyvää perintätapaa, joka määrittelee sallitut toimet perinnässä. Käyttämällä saatavasi perintään lakimiestä, varmistut hyvän perintätavan noudattamisesta ja perintäasian säännönmukaisesta hoitamisesta. Mikäli sinulla saatava, joka on erääntynyt tai erääntymässä, asiantunteva lakimies helpottaa perintäjärjestelyn toteuttamista ja varmistaa, että asiassa noudatetaan oikeita muotosäädöksiä.
Palaa artikkeleihin