Osakeyhtiön lopettaminen

Osakeyhtiö voidaan lopettaa selvitystilan, sulautumisen, jakautumisen tai konkurssin kautta. Osakeyhtiön lopettamisesta tulee tehdä lopettamisilmoitus kaupparekisteriin ja verohallintoon.

Osakeyhtiön lopettaminen saattaa tulla ajankohtaiseksi, kun yrityksen liiketoiminta on myyty ilman osakekauppaa ja vanhaan osakeyhtiöön on jäänyt ainoastaan kauppahinta. Tällöin on mahdollista keventää veroseurauksia jättämällä kauppahinta osakeyhtiöön ja muuttaa osakeyhtiö sijoitusyhtiöksi, josta nostaa vuosittaisia osinkoja.

Verotus

Osakeyhtiön purkautuessa yhtiölle syntyy verotettavaa tuloa, kun ennakkopoistot palautuu yhtiön tuloksi, omaisuuden arvonnousu verotetaan yrityksen tulona ja tehdyt varaukset palautuvat tuloksi. Yritykselle voi realisoitua myös tappioita, jos poistamaton hankintamenon osa on suurempi kuin käypä hinta.

Osakkeenomistajan osakkeitaan vastaan saamaa jako-osaa verotetaan luovutusvoittoverotuksen perusteella pääomatulona. Luovutusvoitto lasketaan joko osakkeiden todellisen hankintamenon mukaan tai tuloverolain mukaisen hankintameno-olettaman perusteella. Hankintameno-olettama on 20%, jos osakkeet on omistettu alle 10 vuotta, ja 40%, jos osakkeet on omistettu yli 10 vuotta.

Purkamismenettely ja selvitystila

Osakeyhtiön vapaaehtoista purkamista edellyttää aina selvitystila. Pelkkä lopettimisilmoituksen tekeminen ei lopeta osakeyhtiötä. Päätöksen yhtiön selvitystilaan asettamisesta ja selvitysmiehistä tekee yhtiökokous. Selvitystila voi myös johtua osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen määräyksistä. Osakeyhtiö purkautuu, kun selvitysmies antaa lopputilityksen yhtiökokouksessa. Purkautumisesta tulee vielä tämän jälkeen tehdä ilmoitus kaupparekisteriin kahden kuukauden kuluessa yhtiökokouksesta.

Selvitysmenettelyn tarkoitus on selvittää osakeyhtiön varat ja velat, omaisuuden realisointi sekä jakaa yhtiön jäljelle jäävät varat osakkeenomistajille yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Selvitysmies tekee ilmoituksen selvityksen alkamisesta ja hakemuksen julkisesta haasteesta yhtiön velkojille. Tuntemattomien velkojien tulee ilmoittaa rekisteriviranomaiselle saatavistaan ennen haasteessa ilmoitettua ajankohtaa.

Selvitysmies realisoi tarpeellisen määrän yhtiön omaisuutta velkojen kattamiseksi. Riitaisia tai epäselviä velkoja varten tulee tehdä varaus yhtiön varoista. Velkojen maksamisen jälkeen jäljelle jäävät varat, eli säästö, jaetaan yhtiön osakkeenomistajille yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Selvitysmies laatii yhtiökokoukselle tehtäviensä suorittamisen jälkeen lopputilityksen, jossa selvitetään yhtiön omaisuuden hallinto ja jako sekä esitetään tilintarkastajien lausunnot lopputilityksestä ja tilinpäätöksestä. Yhtiökokous hyväksyy ja tarkastaa lopputilityksen.

Jako-osa

Osakkeenomistajilla on oikeus saada osuutensa säästöstä, eli jako-osa, ellei yhtiöjärjestyksessä ole muita määräyksiä yhtiön varojen jaosta. Selvitysmies saa valita mitä omaisuutta realisoidaan velkojen suorittamiseksi. Osakkeenomistajat saavat jako-osan rahana, ellei kaikki osakkeenomistajat suostu, että jako osa maksetaan muuna omaisuutena. Osakkeenomistajalle voidaan myös siirtää yhtiön velkoja velkojan suostumuksella sekä yhtiön saatavia. Yleensä jako-osa annetaan selvitysmenettelyn lopussa, kuitenkin vakuutta vastaan osakkeenomistaja voi saada ennakkoa.

Lakimies auttaa yhtiöoikeudellisissa asioissa

Ammattitaitoinen yrityslakimies pystyy auttamaan kaikissa yrityksen lopettamiseen liittyvissä toimissa.Lakimies auttaa minimoimaan yrityksen lopettamiseen liittyvät veroseuraamukset ja avustaa lakisääteisten velvoitteiden hoitamisessa.
Palaa artikkeleihin