Asuntokaupan virhe

Asuntokaupan virhe voi oikeuttaa ostajan hinnanalennukseen tai äärimmäisessä tapauksessa asuntokaupan purkuun. Lisäksi ostajalle voidaan määrätä vahingonkorvausta, jos tälle on aiheutunut muuta haittaa kuin asuntoon liittyviä kuluja.

Jotta asuntokaupassa voidaan vedota virheeseen, tulee virheen olla siinä määrin merkittävä, että se oli vaikuttanut kaupan syntyyn.

Ostaja ei saa virheenä vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä. Tämä on yleinen sääntö koskien asuntokaupan virheitä. Kuitenkin myyjän tiedonanto- ja ostajan ennakkotarkistusvelvollisuudet vaihtelevat eri tilanteissa. Elinkeinonharjoittajille on asetettu korkeampi vastuu asuntoa myydessä, kuin yksityishenkilölle.

Ilmoita virheestä heti myyjälle kirjallisesti

Lain mukaan virheestä on ilmoitettava myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Ilmoitus on tehtävä todistettavalla tavalla, eli kirjatulla kirjeellä tai sähköpostitse.

Ilmoittamisen määräaika vaihtelee

Asunnot ovat joko kiinteistöjä tai asunto-osakkeita. Asunto-osakkeita ja kiinteistöjä koskevat hieman eri säännöt.

Kiinteistökaupassa virheeseen saa vedota korkeintaan 5 vuoden ajan. Aikaraja ei kuitenkaan koske tilanteita, jossa myyjä on toiminut kunnianvastaisesti, arvottomasti tai törkeän huolimattomasti.

Asunto-osakkeen kaupassa on ostajalla yleensä 2 vuoden määräaika virheeseen vetoamiselle, kun myyjänä on yksityishenkilö.

Uusien asunto-osakkeiden osalta virheeseen tulee vedota viimeistään vuositarkastuksessa, jos ostajan olisi pitänyt virhe huomata vuositarkastukseen mennessä. Jos virhe ilmenee vuositarkastuksen jälkeen, tulee siitä ilmoittaa kohtuullisessa ajassa.

Virheen maksaa se, joka tiesi siitä

Pääsääntöisesti se osapuoli, joka tiesi asunnossa olevasta virheestä kauppahetkellä, katsotaan velvolliseksi korvaamaan virheen korjaaminen. Eli tilanteessa, jossa myyjä on tiennyt virheestä, mutta jättänyt kertomatta siitä ostajalle, on myyjä velvollinen korvaamaan kustannukset.

Toisaalta, jos ostaja on laiminlyönyt ennakkotarkastusvelvollisuutensa, voi ostaja olla vastuussa virheestä. Tämä edellyttää, että myyjä on täyttänyt tiedonantovelvollisuutensa ja kertonut kaiken tiedossaan olevan ostajalle ja virheen tulee olla sellainen, että se normaalissa ennakkotarkastuksessa tulisi huomata.

Perusteltuja odotuksia huonompi merkitsee virhettä

Asuntokauppalain ja Maakaaren säännökset virheestä vaihtelevat. Yleisesti voidaan todeta, että asunnossa on virhe, jos se kunnoltaan, varustukseltaan tai muuten on merkittävästi huonommassa kunnossa kuin ostaja on voinut hinnan ja muiden seikkojen perusteella olettaa.

Oikeudelliset ja taloudelliset virheet

Oikeudellinen virhe tarkoittaa sitä että jollain sivullisella esim. pantinhaltijalla on oikeus kaupan kohteeseen. Taloudellinen virhe tarkoittaa virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa tai tietojen antamisen laiminlyöntiä asunnon omistamiseen liittyvistä vastuista esim. yhtiövastikkeesta tai taloyhtiön taloudellisesta tilanteesta.

Salaisen virheen tulee olla merkittävä

Joskus virhe on sellainen, että molemmat osapuolet ovat olleet siitä tietämättömiä. Oikeuskäytännön perusteella tällaisen salaisen virheen korjauskustannusten tulee olla n. 5% kauppahinnasta, jotta se tulee myyjän korvattavaksi. Salaisen virheen osalta ostajalla ei yleensä ole oikeutta vahingonkorvaukseen. Salaisen virheen ollessa hyvin huomattava, voi virhe johtaa kaupan purkuun.

Lakimiehen apu asuntokaupan virhetilanteessa


Ongelmatilanteessa lakimiehen puoleen kääntyminen on suositeltavaa heti ongelmien syntyessä. Virheisiin voi vedota vain tietyissä määräajoissa virheen ilmenemisestä, joten asia voi olla kiireellinen. Lakimiehen apu on välttämätöntä, kun selvitetään korvausvastuuseen vaikuttavia selonottovelvollisuuksia ja osapuolten mahdollista tietoisuutta virheistä.
Palaa artikkeleihin