Alivuokrasopimus

Alivuokrauksessa on kyse vuokrasuhteesta, jossa vuokralainen luovuttaa osan itse vuokraamasta asunnostaan toisen käyttöön vastiketta vastaan. Alivuokraus ja jälleenvuokraus eivät ole sama asia.

Tämä vastike maksetaan tavallisesti rahana, kuten vuokra yleensäkin. Alivuokrasuhteen syntymisen jälkeen sekä vuokralainen että alivuokralainen asuvat kumpikin vuokratussa asunnossa. Ensisijaista vuokralaista kutsutaan tällöin myös alivuokranantajaksi. Tilanteessa, jossa ensisijainen vuokralainen ei jää asumaan asuntoon alivuokrauksen jälkeen ei ole kyse alivuokrauksesta vaan jälleenvuokrauksesta. Jälleenvuokraus edellyttää vuokranantajan antamaa suostumusta jälleenvuokraukseen. Alivuokraus on mahdollista ilman vuokranantaja lupaa, jos vuokrattava osa asunnosta on enintään puolet asunnon pinta-alasta. Suuremman osan alivuokraukseen tarvitaan vuokranantajan suostumus.

Kahden asunnon omakotitalossa myös talon omistaja voi olla alivuokranantajana

Myös asunnon omistaja voi ottaa alivuokralaisen. Jos on kyseessä omakotitalo, joka käsittää kaksi asuinhuoneistoa, voi talon omistaja ottaa toiseen asuntoon vuokralaisen, johon sovelletaan alivuokralaista koskevia sääntöjä, jos omakotitalon omistaja jatkaa itse asumistaan toisessa kyseisistä asunnoista.

Alivuokralaisen vuokraoikeus on riippuvainen ensivuokraajan vuokrasopimuksen olemassaolosta

Alivuokralaisen vuokraoikeus saa perustansa suoraan alivuokranantajan omasta vuokraoikeudesta ja on siitä riippuvainen. Jos tämä ensisijainen vuokrasopimus irtisanotaan tai se purkautuu, myös alivuokralaisen vuokrasopimus lakkaa olemasta voimassa. Alivuokralainen on siis siinä mielessä vuokralaista turvattomammassa asemassa, ettei hän voi aina omilla teoillaan vaikuttaa vuokrasuhteen jatkuvuuteen. Tällaisessa tilanteessa alivuokranantaja on velvollinen välittömästi ilmoittamaan alivuokralaiselle oman vuokrasopimuksena päättymisestä korvausvelvollisuuden uhalla.

Alivuokrasopimus on laadittava kirjallisesti

Alivuokraussopimus sisältää lähtökohtaisesti samat asiat kuin tavallinenkin vuokrasopimus sillä poikkeuksella, että nyt osapuolina ovat alivuokraaja ja alivuokranantaja eli asunnossa vuokralla oleva. Alivuokrasopimus on tehtävä kirjallisena ja siitä on löydyttävä seuraavat asiat:

- Osapuolten henkilötiedot
- Vuokrakohteen tiedot
- Vuokra-aika, onko sopimus määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva
- Vakuus, jos sellainen vaaditaan
- Vuokran suuruus ja mahdollisuus sen korottamisesta ja korottamisen perusteet

Alivuokrasopimuksen irtisanomisaika riippuu sopimuksen voimassaoloajasta

Alivuokrasopimuksen irtisanomisesta on säädetty lainsäädännössä siten, että alivuokranantajan irtisanoessa alivuokrasopimuksen irtisanomisaika on 3kk, jos alivuokrasopimus on ollut voimassa vähintään vuoden. Jos sopimus on ollut voimassa alle vuoden, irtisanomisaika on 1kk. Alivuokralaisen irtisanoessa alivuokrasopimuksen irtisanomisaika on aina 14 päivää. Määräaikaisessa vuokrasopimuksessa nämä eivät luonnollisestikaan päde. Sopimusehdot, joilla alivuokranantajan irtisanomisaikaa lyhennetään tai alivuokralaisen irtisanomisaikaa pidennetään, ovat mitättömiä eikä niitä siis tarvitse noudattaa. Alivuokralaisen on muutettava viimeistään alivuokrasuhteen päättymisen jälkeisenä arkipäivänä.
Palaa artikkeleihin